• Resmi İlanlar
  • Eklenme Tarihi :21.11.2023

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

 1-  Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan; İlimiz Antakya, Dörtyol, Samandağı ve Reyhanlı ilçerinde bulunan ve aşağıda bilgileri yazılı toplam 8 adet iş yerinin işletme haklarının ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi halesine çıkılacaktır.

2-İhale 28.11.20233 GÜNÜ SAAT 14:00 tarihte Hatay Büyük Şehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Antakya Şehirler Arası Otobüs Terminali Yanı) İçerisinde bulunan  Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

 

            A-Gerçek Kişi

a-Dilekçe ve doküman satın alma dekontu

b-Kanuni ikamet belgesi ve tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak ; (Türkiye sınırları içinde); e devletten, Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama sekmesinden çıkarılacaktır.

c-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği ya da fotokopisi,

d-Geçici İhale Teminatı dekontu

e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi,( 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamazlar.)

f-Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak evrakla ibraz edilecektir.

g-Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

 

           B-Tüzel Kişi

a-Dilekçe ve doküman satın alma dekontu

b-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c-Ticaret Sicil Belgesi

d-Şirketi Temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sürgüsü

e-Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sürküsü

f-Geçici İhale Teminatı dekontu

g-Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak evrakla ibraz edilecektir.

h- Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

ı-Tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak şirket resmi adres bildirimi.(Türkiye sınırları içinde),

i-Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter taktikli imza beyannamesi;

İhaleye katılamayacak olanlar:

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;

1.  İhaleyi yapan idarenin;

a)  İta amirleri,

b)  İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)    (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d)  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2.  Bu Kanun 83. , 84. ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

1- Taşınmaz kiralama ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı 27.11.20233 Tarih ve 16.00 saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

2-Geçici teminat 5 yıllık muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. 

3-İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda 250,00-TL bedel ile temin edilmesi gerekmektedir. (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.)

4-   İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

 

 

 

 

İlan No : ILN01931335